Relative Content

Tag Archive for bảo hiểm phi nhân thọ

Bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ 2014: một năm nhìn lại

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.353 tỷ đồng trong năm 2014, tăng 4,2% so với năm 2013 và tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc năm nay giảm 3,3% so với năm 2013. Dù xảy ra nhiều sự kiện bảo hiểm nhân thọ bất ngờ, với giá trị bồi […]

5 đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ so với bảo hiểm phi nhân thọ

5 đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ, thể hiện sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ trong hệ thống bảo hiểm. So sánh điểm khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ: Qua bảng so sánh giữa bảo hiểm nhân thọ và […]